மெட்டி

பதிலுக்கு பதில்

தெய்வ சங்கல்பம்

காலம் வெல்லும்

மனைவி

அவரே என் தெய்வம்

பொற்சிலை

ஜீவனாம்சம்

கல்லும் கனியாகும்