மட சாம்பிராணி

விப்ரநாராயணா

துளசி பிருந்தா

ராமானுஜர்

கிருஷ்ண துலாபாரம்

தாராச சசாங்கம்

மகாத்மா கபீர்தாஸ்

மீராபாய்

விஸ்வாமித்ரா