காட்டு ரோஷh

எல்லாம் உனக்காக

தூய உள்ளம்

பாட்டாளியின் வெற்றி

எங்கள் குலதேவி

எங்க வீட்டு மகாலட்சுமி