தீர்க்க சுமங்கலி

ராதா

பாரத விலாஸ்

சொந்தம்

இதோ என் தெய்வம்

அவள்

தர்மம் எங்கே

பாபு

எங்கிருந்தோ வந்தாள்