காதல் சரிகம

சின்னச்சின்ன கண்ணி@ல

குறும்புக்காரன்

வணக்கம் வாத்தியாரே

தை மாசம் பூவாசம்

உன்னைச் சொல்லி குற்றமில்லை

சிவா

உழைத்து வாழ வேண்டும்

வண்ணக் கனவுகள்