பாசக்கிளிகள்

மனசு ரெண்டும் புதுசு

மதுரை மீனாட்சி

சிறையில் பூத்த சின்ன மலர்

தூக்கு மேடை

மாடி வீட்டு ஏழை

அமரகாவியம்

காலம் பதில் சொல்லும்

ஆடு பாம்பே