ஆளப்பிறந்தவன்

சாதனை

ஆயிரம் நிலவே வா

எச்சில் இரவுகள்

ஒத்தையடிப் பாதையிலே

மழை மேகம்