நாட்டிய ராணி

பில்ஹணா

சாலிவாஹன்

மதன காமராஜன்

சதி முரளி

பிரகலாதா

ரம்பையின் காதல்