தெம்மாங்கு பாட்டுக்காரன்

அத்தமக ரத்தினமே

கோயில் காளை

வில்லுப்பாட்டுக்காரன்

பொண்ணுக்கேத்த புருஷன்

சின்னவர்

கும்பக்கரை தங்கையா

ஊரு விட்டு ஊரு வந்து

அண்ணனுக்கு ஜே