மகராசன்

சார் ஐ லவ் யூ

அடுத்தாத்து ஆல்பர்ட்

முத்து எங்கள் சொத்து

ராணித்தேனீ

எல்லாம் இன்ப மயம்

கரையெல்லாம் செண்பகப்பூ

கடல் மீன்கள்

மீண்டும் கோகிலா