பதிலுக்கு பதில்

திருநீலகண்டர்

நம் நாடு

நாலும் தெரிந்தவன்

சபாஷ் தம்பி

நாம் மூவர்