காதல் படுத்தும் பாடு

விளக்கேற்றியவள்

இரவும் பகலும்

விஷயபுரி வீரன்

மல்லிகா

முயற்சி

இதயகீதம்