சித்து + 2

பாரிஜாதம்

சொக்கத்தங்கம்

வேட்டிய மடிச்சுக்கட்டு

ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜகுமாரி

வீட்ல விசேஷங்க

ராசுக்குட்டி

சுந்தரகாண்டம்

பவுனு பவுனுதான்