எல்லைச்சாமி

சிவரஞ்சனி

தர்மம் வெல்லும்

கிராமத்து மின்னல்

நினைவே ஒரு சங்கீதம்

பாடு நிலாவே

உனக்காகவே வாழ்கிறேன்

மனிதனின் மறுபக்கம்

உயிரே உனக்காக