வெற்றி விநாயகர்

நல்லதே நடக்கும்

மீனாட்சி திருவிளையாடல்

தம்பி தங்கக் கம்பி

முப்பெரும் தேவியர்

வேலுண்டு வினையில்லை

ஆயிரம் கண்ணுடையாள்

நம்பினார் கெடுவதில்லை

ராஜரிஷி