சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்

நான் வணங்கும் தெய்வம்

பட்டிணத்தார்

பாவை விளக்கு

அல்லி பெற்ற பிள்ளை

நூலைப் போல சேலை

நீலாவுக்கு நெறஞ்ச மனசு

சம்பூர்ண ராமாயணம்

நல்ல இடத்து சம்மந்தம்