பாண்டிதேவன்

கீதா காந்தி

கோகுலதாசி

விசித்ர வனிதா

விகடயோகி

தியாகபூமி

சேவாசதனம்

பால யோகினி

உஷா கல்யாணம்