ரெட்டைக் குழல் துப்பாக்கி

வேட்டைப் புலி

ஆண்டவன் சொத்து

கருப்பு சட்டைக்காரன்

இது எங்க பூமி

சட்டத்துக்கு ஒரு சவால்

அவனுக்கு நிகர் அவனே

புதிய தோரணங்கள்

ஜம்பு