மங்கள நாயகி

நீல மலர்கள்

நாடகமே உலகம்

நெஞ்சுக்கு நீதி

அன்னபூரணி

பேர் சொல்ல ஒரு பிள்ளை

இளைய தலைமுறை

சொன்னதைச் செய்வேன்

என்ன தவம் செய்தேன்