இருவர் உள்ளம்

தாயில்லா பிள்ளை

கடன் வாங்கி கல்யாணம்

பாக்யவதி

மங்கையர் திலகம்

மிஸ்ஸியம்மா

மனோகரா

பூங்கோதை

ராணி