ஊருக்கு உழைப்பவன்

மகளுக்காக

கோமாதா என் குலமாதா

அன்னமிட்ட கை

நான் ஏன் பிறந்தேன்

மன்னிப்பு

மகனே நீ வாழ்க

முத்துசிப்பி

ஆளுக்கொரு வீடு