நதி ஒன்று கரை மூன்று

எல்லாம் உன் கைராசி

தெய்வம்

நல்ல நேரம்

மாணவன்

பெண் தெய்வம்

அக்கா தங்கை

காதல் வாகனம்

தேர் திருவிழா