சாசனம்

ஊர்ப்பஞ்சாயத்து

கை கொடுக்கும் கை

அழகிய கண்ணே

மெட்டி

நண்டு

நெஞ்சத்தைக் கிள்ளாதே

jonny

ஜானி

பூட்டாத பூட்டுகள்