அந்த ஒரு நிமிடம்

அம்மா இருக்கா

இன்று நீ நாளை நான்

நெஞ்சங்கள்

ஊரும் உறவும்

கல்தூண்