யாருக்கு யார் காவல்

கட்டிலா தொட்டிலா

எங்கள் தாய்

அப்பா டாட்டா

என்ன முதலாளி சௌக்கியமா

சவாலே சமாளி

கஸ்தூரி திலகம்