நளதமயந்தி

பம்மல் கே சம்பந்தம்

பொருத்தம்

அண்ணே அண்ணே

ஒரு புல்லாங்குழல் அடுப்பு ஊதுகிறது

நன்றி மீண்டும் வருக

ஒரு வாரிசு உருவாகிறது

வா இந்தப் பக்கம்

மற்றவை நேரில்