சிலம்பு

கோயில் மணி ஓசை

சொல்வதெல்லாம் உண்மை

ஜனனி

உன்னை விட மாட்டேன்