சின்னக்குயில் பாடுது

கரையைத் தொடாத அலைகள்

சத்தியம் நீயே

ஹிட்லர் உமாநாத்

ஆடுகள் நனைகின்றன

நான் நானேதான்

குருவிக் கூடு

வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி

ஏணிப்படிகள்