பாசதீபம்

அம்மன் அருள்

மஞ்சள் குங்குமம்

தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை

புகுந்த வீடு

கண் மலர்

பால்குடம்