காதலில் விழுந்தேன்

கில்லாடி மாப்பிள்ளை

மருமகளே வாழ்க

ஆராதனை

இதயத்தில் ஓர் இடம்