திருவள்ளுவர்

வாமன அவதாரம்

சௌபாக்கியவதி

பஞ்சாப் கேசரி

ராஜமோகன்

தர்மபத்தினி

நள தமயந்தி