வெற்றிக்கரங்கள்

வாழ்ந்து காட்டுவோம்

எங்கள் அண்ணன் வரட்டும்

திராவிடன்

தாய்ப்பாசம்

தங்கச்சி

அன்னை என் தெய்வம்

நேர்மை

நாம் இருவர்