குமாரி

சகடயோகம்

பக்த காளத்தி

தேவகன்யா

மாயாஜோதி

மீனாட்சி கல்யாணம்

சேது பந்தனம்

கருட கர்வ பங்கம்

நல்ல தங்காள்