திருநீலகண்டர்

விஷ்ணுலீலா

மைனர் ராஜாமணி

வசந்த சேனா

சந்திரகாந்தா

மேனகா

பாரிஜாத புஷ்பஹரணம்