திருநீலகண்டர்

விஷ்ணுலீலா

மைனர் ராஜாமணி

சந்திரகாந்தா

வசந்த சேனா

மேனகா

பாரிஜாத புஷ்பஹரணம்