சத்யம்

தர்மதுரை

புது வாரிசு

மாப்பிள்ளை

பாட்டி சொல்லைத் தட்டாதே

கழுகுமலைக் கள்ளன்

கூலிக்காரன்

மாவீரன்

லட்சுமி வந்தாச்சு