பவானி

பறக்கும் பாவை

குமரிப்பெண்

பணம் படைத்தவன்

பணக்கார குடும்பம்

பெரிய இடத்துப் பெண்

பாசம்

ஸ்ரீவள்ளி

ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு