உன்னை நான்

ஆசைத்தம்பி

தம்பிதுரை

ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே

என் பொண்டாட்டி நல்லவ

நட்சத்திர நாயகன்

தெய்வ குழந்தை

சின்னப் பூவை கிள்ளாதே

இதுதான்டா சட்டம்