மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்

லிட்டில் ஜான்

காதலா காதலா

சின்ன வாத்தியார்

மகளிர் மட்டும்

அபூர்வ சகோதரர்கள்

பேசும் படம்

ராஜபார்வை

திக்கற்ற பார்வதி