மறு விசாரணை

என் ராஜாங்கம்

ஊரெல்லாம் உன் பாட்டு

தங்கத்தின் தங்கம்

என்னெப் பெத்த ராசா