தொட்டில் குழந்தை

பாண்டியன்

காவல் கீதம்

தையல்காரன்

தியாகு

அதிசய பிறவி

உலகம் பிறந்தது எனக்காக

ராஜா சின்ன ரோஜா

தர்மத்தின் தலைவன்