தந்துவிட்டேன் என்னை

இனிய உறவு பூத்தது

குளிர் கால மேகங்கள்

நானும் ஒரு தொழிலாளி

யாரோ எழுதிய கவிதை

உன்னைத் தேடி வருவேன்

தென்றலே என்னைத் தொடு

ஆலய தீபம்

ஒரு ஓடை நதியாகிறது