வீராச்சாமி

காதல் அழிவதில்லை

சொன்னால்தான் காதலா

தாய் தங்கை பாசம்

ஒரு வசந்த கீதம்

எங்க வீட்டு வேலன்

சாந்தி எனது சாந்தி

சம்சார சங்கீதம்

என் தங்கை கல்யாணி