ஆதிக்கம்

வடுகப்பட்டி மாப்பிள்ளை

மனைவிக்கு மரியாதை

அட்ரா சக்கை அட்ரா சக்கை

Minor Mappillai

முதல் குரல்

பாட்டொன்று கேட்டேன்

முதலாளியம்மா

கைநாட்டு