உலகம் இவ்வளவுதான்

மங்கையர் உள்ளம் மங்காத செல்வம்

அடுத்த வீட்டுப்பெண்

மணாளனே மங்கையின் பாக்கியம்

பிரேமபாசம்

தேவதாஸ்

ஸ்திரி சாகசம்