சிஹாமணி ரமாமணி

மீண்டும் சாவித்திரி

பட்டுக்கோட்டை பெரியப்பா

வா மகளே வா

நீங்க நல்லா இருக்கணும்

உரிமை ஊஞ்சலாடுகிறது

வேடிக்கை என் வாடிக்கை

வரவு நல்ல உறவு

சகலகலா சம்பந்தி