நாகார்ஜுனா

ராமதாஸ்

லவங்கி

சாவித்திரி

ஸ்வர்ணலதா

சிந்தாமணி

பாமா பரிணயம்