சொர்க்கவாசல்

தேவதாஸ்

தர்மதேவதா

காதல்

ஸ்திரி சாகசம்

மணமகள்

மச்சரேகை

விஜயகுமாரி

பவளக்கொடி