சின்ன சிட்டு

நான் போகும் பாதை

உழைத்து வாழ வேண்டும்

கனம் கோர்ட்டார் அவர்களே

காலையும் நீயே மாலையும் நீயே

வேதம் புதிது

ஆண்களை நம்பாதே

ஒரே இரத்தம்

மண்ணுக்குள் வைரம்