சமய சஞ்சீவி

காப்டன் ரஞ்சன்

சித்தூர் ராணி பத்மினி

தெயவத்தின் தெய்வம்

பட்டிணத்தார்

ஸ்ரீவள்ளி

நாகநந்தினி

அரசிளங்குமரி

சவுக்கடி சந்திரகாந்தா