மகமாயி

முருகனே துணை

ஒரே தாய் ஒரே குலம்

பாய்மரக்கப்பல்

மேல்மருவத்தூர் அற்புதங்கள்

பதில் சொல்வாள் பத்ரகாளி

மகாசக்தி மாரியம்மன்

ஆஷா

சமயபுரத்தாளே சாட்சி